Programma


Dag 1

Foundations in financieel management


Centraal staat de financiële rapportage in de vorm van balans, resultatenrekening en winstverdeling. Hoe biedt deze informatie inzicht in de huidige financiële situatie van de organisatie? Er is ruimte om eigen materiaal in te brengen, bijvoorbeeld in de vorm van de jaarrekening van het bedrijf waar je werkzaam bent.

Dag 2

Kasstroomanalyse en de belangrijkste cash drivers


Wat is een kasstroomanalyse en hoe leest en interpreteer je de diverse onderdelen van dit belangrijke financiële overzicht? Het kasstroomoverzicht geeft, nog meer dan de balans en resultatenrekening, inzicht in de financiële huishouding van ondernemingen. Er is ruimte om het kasstroomoverzicht van uw onderneming in te brengen.

Dag 3

Investeringsbeslissingen


Welke consequenties hebben investeringsbeslissingen op de financiële huishouding van de organisatie en op de organisatie als geheel? Met welke financiële methoden kun je een grondige investeringsanalyse maken om investeringsbeslissingen succesvol te laten zijn? Er is ruimte om een investeringscasus in te brengen.

Dag 4

Kostprijsberekeningsmethoden


Inzicht in de kosten is essentieel om te kunnen sturen op resultaat. Je maakt kennis met de verschillende soorten kosten en de bijbehorende kostprijsberekeningsmethodieken. Daarnaast wordt dieper ingegaan op de wijze waarop met kostenratio’s aansturing kan plaatsvinden.

Dag 5

Financieringsvormen


De financiële structuur van de organisatie heeft gevolgen voor de bedrijfsvoering. Behalve traditionele financieringsvormen komen alternatieve financieringsvormen aan de orde, zoals factoring en lease.

Dag 6

Budgettering en financiële planning


Er wordt dieper ingegaan op de financiële planning voor de korte en lange termijn en de relatie tussen operationele doelstellingen en de financiële middelen van een organisatie wordt gelegd. Ook gaan we nader in op de functies van budgettering.